PŘIPRAVUJEME DĚTI NA ÚSPĚŠNÝ A SAMOSTATNÝ ŽIVOT

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE ZAPSÁNA V REJSTŘÍKU ŠKOL

A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠMT

Škola Marché Montessori je krásným a inspirujícím místem, které nabízí nespočet příležitostí pro poznání světa a vesmíru. Naše pečlivě připravené prostředí naplňuje všechny vývojové potřeby dětí a je nastaveno tak, aby efektivně podporovalo nezávislost dětí prakticky, sociálně a akademicky. Třídy, kuchyň i zahrada jsou součástí připraveného prostředí školy, stejně jako její okolí, místní knihovna, parky, městská muzea a další občanská vybavenost, kterou děti v rámci školy navštěvují. Dětem umožňujeme, aby se každé učilo vlastním tempem a podle vlastních možností. Všichni naši učitelé mají kvalitní Montessori vzdělání i zkušenosti a jsou učiteli 1. a 2. stupně základní školy. Jejich úkolem je dávat prezentace materiálu či vysvětlení úkolů, vyprávět příběhy, nabízet výuku a propojit dítě s prostředím.

Děti naučíme vše, co se naučit potřebují a nadto, co samy chtějí navíc. Učíme je sebevyjádření (hudba, jazyk, umění), základním intelektuálním schopnostem (morální vzdělávání, matematika a jazyk) i kultuře (historie, věda a technika). Je pro nás důležité, aby každé dítě bylo schopno se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umět zacházet s informacemi, být kreativní a flexibilní. To snoubíme s požadavky českého školství a zkušenostmi našeho týmu učitelů.

Chceme, aby děti měly vnitřní motivaci hledat a chtít vědět, než pouze memorovat množství informací, které nejsou schopny použít. Je pro nás důležité, aby dítě chápalo to, co se učí v logických souvislostech a s praktickým využitím, přebíralo odpovědnost za své učení samo za sebe a ne proto, že jej někdo ohodnotí z venku. Naším přáním je, aby jejich nová životní cesta byla plná zážitků, tvoření a radosti. Děti se podílí na tvorbě pravidel chování a práce. 

Důležité informace

Koncept vzdělávání

Škola Marché Montessori vzdělává své žáky pedagogickým přístupem Montessori. Klademe důraz na rozvoj nezávislosti, sebedůvěry a pocitu zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí. Montessori metoda usnadňuje vývoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti a podporuje tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost spolupracovat s ostatními na společném zájmu. Pro naše žáky jsme vytvořili prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, tvořivost a radost z poznávání. Preferujeme vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a schopnosti tolerance. Nepodporujeme soutěžení mezi dětmi a jejich vzájemné srovnávání.

Výchovná a vzdělávací koncepce naší základní školy vychází z práce italské lékařky, antropoložky a psycholožky Marie Montessori (1870–1952). Vzhledem k proklamovaným principům, které Marie Montessori ve své pedagogice postupně rozvíjela a z nichž vycházela, byla její metoda zařazena mezi pedocentricky orientované koncepce tzv. reformního pedagogického hnutí. Metoda Montessori je alternativní pedagogikou s výraznými didaktickými a metodickými inovacemi v rámci učebního procesu, se silným důrazem na respektování osobnosti dítěte a svobodu volby v předem připraveném prostředí třídy, školy nebo rodiny.

Rozšíření jazykového vzdělávání poskytuje našim žákům možnost uplatnit získané kompetence už v raném věku v životě a při studiu – dalším vzdělávání u nás i v integrujícím se světě.

Naše základní tři určující metodologická východiska, z nichž lze odvodit didaktické principy pro Montessori vyučování jsou: 1. poznání vnitřních potřeb člověka, 2. úprava vnějšího prostředí – připravené prostředí, které motivuje k učení, a tím uspokojuje vývojové potřeby dítěte a 3. respektování svobodné volby činností.

Pomocí připraveného prostředí dítě aktivně získává zkušenosti, utváří si vlastní osobnost a rozvíjí kognitivní struktury. Vzájemný vztah dospělého a dítěte je partnerský a dialogický.

.

Harmonogram týdne

V dopoledních učebních blocích školy Marché Montessori probíhá výuka matematiky, českého jazyka, kosmické, hudební, výtvarné a tělesné výchovy a propojení s výukou angličtiny. Součástí je tzv. projektový den, kdy děti zpracovávají témata, která je baví, zajímají a kdy se prohlubuje propojení naučeného s reálným životem a prací ve skupině, s projekty a s učením v terénu (fieldtrip). Jednou týdně máme pravidelné supervize.

.

Výuka jazyků

ČESKÝ JAZYK se u nás učí tím, že s ním jsou děti v kontaktu. Jazyk má návaznost na to, co se děti právě učí. Jde o vyjádření a ne pouze o dril frází.

Ukazujeme dětem cestu k poznání dalšího jazyka. Vedle českého jazyka je od první třídy součástí života komunity druhý vyučovací jazyk – ANGLIČTINA, v rozsahu 4 – 6 hodin denně. I přesto, že ve výuce jazyků na prvním stupni jde především o slyšení a vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku, je pro nás důležité, aby děti měly zažity základy komunikace v anglickém jazyce a nebály se jazyk používat.

Dalším jazykem v naší škole je španělština formou kroužku.

.

Projekty

Součástí výuky je propojení naučeného s využitím v reálném životě a tím děti získají zkušenosti, naučí se řešit problémy a spolupracovat. Naučí se vyhledávat informace, třídit je, rozumět jim a prezentovat.

.

Uspořádání dne

08:00 – 08:45 příchod dětí, společná snídaně
08:45 – 12:00 dopolední pracovní blok, individuální práce dětí s pomůckami, výukovým a Montessori materiálem, práce, konverzace a zpětná vazba, úklid třídy
12:00 – 12:30 pobyt venku
12:30 – 13:00 oběd vč. servírování a úklidu
13:00 – 15:00 odpolední program
15:00 – 17:00 odpolední družina, kroužky, individuální práce dětí, odpolední svačina vč. přípravy a úklidu, pobyt na zahradě
17:00 odchod dětí

Cíle komunity

Uvědomujeme si obrovskou odpovědnost, aby se z dětí vyvinuly nezávislé a funkční bytosti. Aby v nich burcovala chuť pracovat, zajímat se, dosáhnout své nezávislosti. Naším cílem je, aby vzpomínky na první školní léta vytvářely v dětech pozitivní vztah ke škole, vytvořily se jim dobré předpoklady pro další studium a přitom dosáhly svého osobního maxima. Chceme provázet děti v objevování světa kolem nich, v poznání vlastních potřeb i potřeb druhých, schopnosti spolupracovat společně ve skupině a respektovat a ustát vlastní jedinečnost. Při chybách děti nehodnotíme známkou, ale ve spolupráci s nimi nacházíme správná řešení.

Spolupráce s rodinou

Velmi důležitá pro nás i chod školy je úzká spolupráce s rodiči a rodinou. Ta je nezbytná především při tvorbě adekvátního individuálního přístupu k dítěti, vzájemné spolupráce na vytváření individuálních výchovných a vzdělávacích plánů, vymezují se strategie a postupy, které dítěti pomohou překonat obtíže nebo naopak podpoří talent, aby dosáhlo svého individuálního maxima. Propojení Montessori pedagogiky s přístupem v rodině je pro děti obrovským přínosem. Děti motivuje, když rodiče mají zájem o školní aktivity a zapojují se. Rodiče týdně informujeme o průběhu práce dětí v týdenní zprávě, společně se setkáváme na rodinných dnech a schůzkách.

Poskytujeme přednášky pro rodiče zapsaných dětí 2x ročně na téma Montessori dle stupně vývoje dítěte a také možnost navštívit námi pořádané kurzy za zvýhodněnou cenu. Dále pořádáme večerní individuální i kolektivní coffee meetingy pro společné sdílení otázek ohledně péče a práce s dětmi doma. Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči chceme dosáhnout také toho, že škola bude fungovat jako komunita.

Rodiče jsou po domluvě vítáni dle vlastních časových možností. Vaše názory, nápady, přání i kritika nás zajímá!

Ceník a přihláška

Cena za 1. – 5. ročník Základní školy je pro školní rok 2018/2019, 2019/2020 12.000 Kč / měsíc.
Cena zahrnuje výuku 8:00 – 15:00 a družinu do 17:00 hodin.
Uvedené ceny neobsahují stravné.

Platby za školní rok předem – sleva 5%, školné za druhé, třetí … dítě v Základní škole – sleva 10%.

Při registraci do školy se platí registrační poplatek ve výši 3.000 Kč. Platí se jednorázově a nezapočítává se do ceny školného.

 

Přihláška do základní školy ke stažení

.TÝM ŠKOLY

Petra Šlencová Bílská

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché Montessori

Mirka Brožová

ředitelka školy a třídní učitelka

Lucie Tatarinov

supervizorka vzdělávací koncepce školy

Blanka Lebedová

asistentka učitele školy

Malina Cribbin

anglicky mluvící učitelka školy

Saša Stolpovskych

učitel volnočasových aktivit a PC ve škole

Tereza Kohoutová

učitelka výtvarné tvorby

Patricia Parra

učitelka španělštiny

Nikol Štrosová

lektorka fotografování

AKTUÁLNĚ DOPLŇUJEME KAPACITU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přihlášené děti budou začleněny do běžné výuky a během dopoledního bloku budou pracovat s ostatními dětmi a učiteli.

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

Víme, že výběr školy je velmi důležitý. Chceme, abyste měli možnost poznat náš přístup, prostředí i učitele. Přijďte se podívat na běžný den a jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se.

Napište nám

ADRESA ŠKOLY

Jeremenkova 79, 140 00 Praha 4 – Podolí