„Sklon pohybovat se určitým směrem nebo způsobem; hnací síla, která bude aktivní, pokud jí nebude kladen odpor.”

 

Lidské tendence mají všichni lidé bez ohledu na dobu, místo nebo kulturu, ve které žijí. Týkají se tedy všech lidí, byť každý je může mít v jiné intenzitě. Jsou vrozené, působí od narození, ale nemáme je jen během dětství, provázejí nás celý život. Nefungují izolovaně – jsou propojené a podporují se navzájem. I když nás vedou celý život, mohou se během něj projevovat různě. Pomáhají nám přizpůsobit se na jakékoliv prostředí, zajišťují náš neustálý vývoj a tím i vývoj celého lidstva.

.

Základní lidské tendence

 

Řád

Lidé upřednostňují řád před chaosem a zmatkem. Řád přináší předvídatelnost a pocit bezpečí.

Jsou dva druhy řádu – vnější a vnitřní. Vnější řád pak přináší vnitřní řád. Dítě má potřebu předvídatelných událostí ve svém životě a potřebu řádu v prostředí, ve kterém žije, kde vše má své konkrétní místo. Tento vnější řád mu pak přináší vnitřní řád a pocit bezpečí, který je třeba k tomu, aby se mozek mohl správně vyvíjet.

Orientace

Tato tendence nám dává schopnost orientace v nových situacích. Pro dítě to znamená, že potřebuje vědět kde a jak zapadá do určitého času a/nebo prostředí a jak se adaptovat. My dospělí bychom měli dát dětem svobodu a dostatek informací nutných k jejich orientaci, bez přílišného vedení.

Prozkoumávání

Touto tendencí myslíme zvídavost vedoucí k objevování a touhu po pochopení. To nám umožňuje lépe žít po materiální i duchovní stránce. Jako učitelé můžeme dobře vidět, že děti jsou ti nejlepší průzkumníci a že potřebují mít svobodu objevovat prostředí tak bohaté, jak je to jenom možné.

Komunikace

Komunikace nám dává schopnost porozumět jeden druhému, spojuje lidi v současnosti i napříč věky. Podporuje spolupráci a sociální vazby.

Má tři formy – mluvení, psaní a čtení. My dospělí bychom měli dítě podporovat v rozvoji všech těchto forem. Svoboda projevu dítěte, naslouchání a vyprávění příběhů pomáhají rozvoji jeho mluveného jazyka. Bádání a kreativní psaní pomáhají rozvíjet psaní. Když dítěti čteme, podporujeme tím jeho zájem a schopnost číst.

Činnost

Činnost je neustálá součást našeho života. Je cestou k sebezdokonalování.

Je rozdíl mezi činností dítěte a dospělého. Zatímco dítě pracuje pro činnost, dospělý se obvykle soustředí na cíl. Pro dítě není rozhodující délka procesu, dospělý na rozdíl od něj chce mít zpravidla co nejrychleji hotovo. Děti činnost rády opakují a dospělým se někdy může zdát jejich aktivita beze smyslu (je to však jen zdání).

Manipulace

Tendence dotýkat se věcí, manipulovat s nimi a tím mít kontrolu nad svým prostředím. Dítě má potřebu dotýkat se, cítit a získávat zkušenosti se světem, který ho obklopuje. Jako montessori učitelé máme možnost zprostředkovávat dětem tyto zkušenosti díky montessori materiálům.

Práce

Tendence k práci souvisí s tendecí k činnosti a manipulaci. Práce vede k pocitu uspokojení z dosažení úspěchu a vědomí sebeúcty. Maria Montessori věřila, že práce dítěte je budování lidské bytosti.

Dospělí často označují činnost dítěte jako „hru“. Dítě ale mezi prací a hrou nerozlišuje. Musíme si uvědomovat význam práce dítěte v procesu jeho sebevytváření a neustále si být vědomi toho, že jeho cíle jsou jiné než naše. Nesmíme proto jeho činnost odsuzovat nebo ho při práci vyrušovat jen proto, že jeho práci nerozumíme. Je třeba dítěti připravit vhodné prostředí tak, aby si mohlo svobodně zvolit práci, tempo i dobu, po kterou ji bude vykonávat.

Opakování

Opakováním zde myslíme, když dítě znovu a znovu opakuje svou činnost, svůj úkol. Může to být z touhy po zvládnutí a zdokonalování, nebo i z pouhého potěšení z dané činnosti.

Sebezdokonalování

Dítě zdokonaluje svou činnost díky opakování. To je nezbytné pro rozvoj dovedností a znalostí, i pro rozvoj vůle a samostatnosti.

Přesnost

Díky přesnosti jsme schopní vytvářet funkční věci. Dělat věci přesně přináší velké uspokojení. V montessori prostředí dáváme dítěti svobodu opakování činnosti tak dlouho, dokud nedosáhne přesnosti.

Abstrakce

Je to schopnost uvažovat za hranicemi konkrétního, jakož i schopnost zobecňování a interpretace. K tomu, aby bylo dítě tohoto schopné, potřebuje nejprve nashromáždit dostatek konkrétních zkušeností.

Jakmile si uvědomíme existenci těchto skrytých sil, budeme je schopni vidět všude. Tendence jsou to, co nutí malé děti strkat všechny předměty do úst, jsou i důvodem touhy malých dětí vědět jak jsou věci vyrobené a jak fungují (např. období „proč?“).

Respektování lidských tendencí je jedním z důvodů, proč montessori učitelé nemusí nutit děti do učení. Pokud jim neklademe žádné překážky, děti přirozeně následují své vnitřní sklony a může nás až překvapit jejich touha po poznání, inovativní myšlení a neomezená zvědavost.

Tereza Kvetoňová (AMI 0-3), Marché Montessori

zdroje:

http://montessoricommons.cc/needs-and-tendencies/

http://ruffingmontessori.net/home/about/why-montessori/montessori-articles/human-tendencies/

Materiály z kurzů AMI od trenérek Patricie Wallner, Marie Roth a Eliny Rautasalo.