PŘIPRAVUJEME DĚTI NA ÚSPĚŠNÝ A SAMOSTATNÝ ŽIVOT

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE ZAPSÁNA V REJSTŘÍKU ŠKOL

A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠMT

Škola Marché Montessori je krásným a inspirujícím místem, které nabízí nespočet příležitostí pro poznání světa a vesmíru. Naše pečlivě připravené prostředí naplňuje všechny vývojové potřeby dětí a je nastaveno tak, aby efektivně podporovalo nezávislost dětí prakticky, sociálně a akademicky. Třída a venkovní prostor jsou součástí připraveného prostředí školy, stejně jako její okolí, místní knihovna, parky, městská muzea a další občanská vybavenost, kterou děti v rámci školy navštěvují. Dětem umožňujeme, aby se každé učilo vlastním tempem a podle vlastních možností. Naše škola je postavena na autentickém Montessori (AMI) a zkušenosech, jenž snoubíme s požadavky českého školství. Úkolem našich učitelů a asistentů je dávat prezentace materiálu či vysvětlení úkolů, vyprávět příběhy, nabízet výuku a propojit dítě s prostředím.

Děti naučíme vše, co se naučit potřebují a nadto, co samy chtějí navíc. Učíme je sebevyjádření (hudba, jazyk, umění), základním intelektuálním schopnostem (morální vzdělávání, matematika a jazyk) i kultuře (historie, věda a technika). Je pro nás důležité, aby děti byly schopny se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, uměly zacházet s informacemi, byly kreativní a flexibilní.

Chceme, aby děti měly vnitřní motivaci hledat a chtít vědět, než pouze memorovat množství informací, které nejsou schopny použít. Je pro nás důležité, aby dítě chápalo to, co se učí v logických souvislostech a s praktickým využitím, přebíralo odpovědnost za své učení samo za sebe a ne proto, že jej někdo ohodnotí z venku. Naším přáním je, aby jejich nová životní cesta byla plná zážitků, tvoření a radosti. Děti se podílí na tvorbě pravidel chování a práce.

Umožňujeme mimořádně nadaným dětem plnohodnotný rozvoj jejich schopností. Nadaným dětem je věnována nadstandardní péče a je jim umožněno postupovat vlastním tempem vpřed, díky čemuž mohou obsáhnout učivo takové úrovně, jež vnitřně potřebují a která je dokáže motivovat k dalšímu objevování na horní hraně jejich potenciálu. Úspěšně také integrujeme děti s odlišným mateřským jazykem, kterým individuálním přístupem pomáháme zvládnout úskalí českého jazyka. Poskytujeme nadstandardní výuku anglického jazyka, především metodou CLIL. Děti jsou denně vystaveny prostředí, které jim umožňuje anglický jazyk přirozeně zvnitřnit.

Důležité informace

Koncept vzdělávání

Škola Marché Montessori vzdělává své žáky pedagogickým přístupem Montessori. Klademe důraz na rozvoj nezávislosti, sebedůvěry a pocitu zodpovědnosti za sebe, druhé i své prostředí. Montessori metoda usnadňuje vývoj dítěte v celistvosti jeho osobnosti a podporuje tvořivost, kritické myšlení, schopnost řešit problémy a schopnost spolupracovat s ostatními na společném zájmu. Pro naše žáky jsme vytvořili prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a kde si uchovají zvídavost, tvořivost a radost z poznávání. Preferujeme vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a schopnosti tolerance. Nepodporujeme soutěžení mezi dětmi a jejich vzájemné srovnávání.

Výchovná a vzdělávací koncepce naší základní školy vychází z práce italské lékařky, antropoložky a psycholožky Marie Montessori (1870–1952). Vzhledem k proklamovaným principům, které Marie Montessori ve své pedagogice postupně rozvíjela a z nichž vycházela, byla její metoda zařazena mezi pedocentricky orientované koncepce tzv. reformního pedagogického hnutí. Metoda Montessori je alternativní pedagogikou s výraznými didaktickými a metodickými inovacemi v rámci učebního procesu, se silným důrazem na respektování osobnosti dítěte a svobodu volby v předem připraveném prostředí třídy, školy nebo rodiny.

Rozšíření jazykového vzdělávání poskytuje našim žákům možnost uplatnit získané kompetence už v raném věku v životě a při studiu – dalším vzdělávání u nás i v integrujícím se světě.

Naše základní tři určující metodologická východiska, z nichž lze odvodit didaktické principy pro Montessori vyučování jsou: 1. poznání vnitřních potřeb člověka, 2. úprava vnějšího prostředí – připravené prostředí, které motivuje k učení, a tím uspokojuje vývojové potřeby dítěte a 3. respektování svobodné volby činností.

Pomocí připraveného prostředí dítě aktivně získává zkušenosti, utváří si vlastní osobnost a rozvíjí kognitivní struktury. Vzájemný vztah dospělého a dítěte je partnerský a dialogický.

.

Harmonogram týdne

V dopoledních učebních blocích školy Marché Montessori probíhá výuka matematiky, českého jazyka, kosmické, hudební, výtvarné a tělesné výchovy a propojení s výukou angličtiny. Součástí je tzv. projektový den, kdy děti zpracovávají témata, která je baví, zajímají a kdy se prohlubuje propojení naučeného s reálným životem a prací ve skupině, s projekty a s učením v terénu (fieldtrip). Jednou týdně máme pravidelné supervize.

.

Výuka jazyků

ČESKÝ JAZYK se u nás učí tím, že s ním jsou děti v kontaktu. Jazyk má návaznost na to, co se děti právě učí. Jde o vyjádření a ne pouze o dril frází.

Ukazujeme dětem cestu k poznání dalšího jazyka. Vedle českého jazyka je od první třídy součástí života komunity druhý vyučovací jazyk – ANGLIČTINA, v rozsahu až 6 hodin denně v rámci lekcí ve velmi malých skupinkách děti podle jejich schopností a dále během dne v běžné komunikaci.

I přesto, že ve výuce jazyků na prvním stupni jde především o slyšení a vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku, je pro nás důležité, aby děti měly zažity základy komunikace v anglickém jazyce a nebály se jazyk používat.

Dalším jazykem v naší škole je španělština formou kroužku.

.

Projekty

Součástí výuky je propojení naučeného s využitím v reálném životě a tím děti získají zkušenosti, naučí se řešit problémy a spolupracovat. Naučí se vyhledávat informace, třídit je, rozumět jim a prezentovat.

.

Uspořádání dne

08:00 – 08:45 příchod dětí, společná snídaně
08:45 – 12:00 dopolední pracovní blok, individuální práce dětí s pomůckami, výukovým a Montessori materiálem, práce, konverzace a zpětná vazba, úklid třídy
12:00 – 12:30 pobyt venku
12:30 – 13:00 oběd vč. servírování a úklidu
13:00 – 15:00 odpolední program
15:00 – 17:00 odpolední družina, kroužky, individuální práce dětí, odpolední svačina vč. přípravy a úklidu, pobyt na zahradě
17:00 odchod dětí

Cíle komunity

Uvědomujeme si obrovskou odpovědnost, aby se z dětí vyvinuly nezávislé a funkční bytosti. Aby v nich burcovala chuť pracovat, zajímat se, dosáhnout své nezávislosti. Naším cílem je, aby vzpomínky na první školní léta vytvářely v dětech pozitivní vztah ke škole, vytvořily se jim dobré předpoklady pro další studium a přitom dosáhly svého osobního maxima. Chceme provázet děti v objevování světa kolem nich, v poznání vlastních potřeb i potřeb druhých, schopnosti spolupracovat společně ve skupině a respektovat a ustát vlastní jedinečnost. Při chybách děti nehodnotíme známkou, ale ve spolupráci s nimi nacházíme správná řešení.

Spolupráce s rodinou

Velmi důležitá pro nás i chod školy je úzká spolupráce s rodiči a rodinou. Ta je nezbytná především při tvorbě adekvátního individuálního přístupu k dítěti, vzájemné spolupráce na vytváření individuálních výchovných a vzdělávacích plánů, vymezují se strategie a postupy, které dítěti pomohou překonat obtíže nebo naopak podpoří talent, aby dosáhlo svého individuálního maxima. Propojení Montessori pedagogiky s přístupem v rodině je pro děti obrovským přínosem. Děti motivuje, když rodiče mají zájem o školní aktivity a zapojují se. Rodiče týdně informujeme o průběhu práce dětí v týdenní zprávě, společně se setkáváme na rodinných dnech a schůzkách.

Poskytujeme přednášky pro rodiče zapsaných dětí 2x ročně na téma Montessori dle stupně vývoje dítěte a také možnost navštívit námi pořádané kurzy za zvýhodněnou cenu. Dále pořádáme večerní individuální i kolektivní coffee meetingy pro společné sdílení otázek ohledně péče a práce s dětmi doma. Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči chceme dosáhnout také toho, že škola bude fungovat jako komunita.

Rodiče jsou po domluvě vítáni dle vlastních časových možností. Vaše názory, nápady, přání i kritika nás zajímá!

Ceník a přihláška

Cena za 1. – 5. ročník Základní školy je pro školní rok 2020/2021 13.500 Kč / měsíc.
Cena zahrnuje výuku 8:00 – 15:00 a družinu do 17:00 hodin, v pátek do 16:00 hodin.
Uvedené ceny neobsahují stravné.

Platby za školní rok předem – sleva 5%, školné za druhé, třetí … dítě v Základní škole – sleva 10%.

 

Přihláška do základní školy ke stažení

.TÝM ŠKOLY

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché Montessori

třídní učitelka školy

anglicky mluvící učitelka školy

asistentka učitele

odpolední asistentka

učitelka španělštiny školy

AKTUÁLNĚ DOPLŇUJEME KAPACITU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přijímáme žáky do 1., 2. a 3. třídy.

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

Víme, že výběr školy je velmi důležitý. Chceme, abyste měli možnost poznat náš přístup, prostředí i učitele. Přijďte se podívat na běžný den a jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se.

Napište nám

ADRESA ŠKOLY

Poláčkova 1067/3, Praha 4